Christoph Keller

Funktion

Diplom-Informatiker

Projektleiter

Software Engineer

Erfahrung

  • Dipl. Inform. Wirtschaftsinformatik Universität Zürich
  • Software Engineer bei Datahouse AG
  • Senior Software Engineer & technischer Projektleiter bei Helbling Technik AG
  • Seit 2019: Certified Developer – Associate (Amazon AWS Cloud Certified)

Kontakt